Artist's Works: Dil Bahadur Chitrakar

 
Hunting
By Dil Bahadur Chitrakar
Price: on enquiry
Size: 40.00 x 36.00 in
Year: 2009
Machhindra Nath Charoit
By Dil Bahadur Chitrakar
Price: on enquiry
Size: 22.00 x 28.00 in
Year: 2008
Lost Heritage IV
By Dil Bahadur Chitrakar
Price: on enquiry
Size: 18.00 x 20.00 in
Year: 2007
Kumari
By Dil Bahadur Chitrakar
Price: on enquiry
Size: 18.00 x 24.00 in
Year: 2006
Lost Heritage III
By Dil Bahadur Chitrakar
Price: on enquiry
Size: 16.00 x 20.00 in
Year: 2006
Sold
Temple
By Dil Bahadur Chitrakar
Size: 4.00 x 6.00 in
Year: 2005
Sold
working on field
By Dil Bahadur Chitrakar
Size: 4.00 x 6.00 in
Year: 2005
Sold
Hitimanaga
By Dil Bahadur Chitrakar
Size: 4.00 x 6.00 in
Year: 2005
Sold
Ganesh
By Dil Bahadur Chitrakar
Size: 4.00 x 6.00 in
Year: 2003
 Dil Bahadur Chitrakar
Date of Birth : 1929-07-01

 View Dil Bahadur 's profile