Artist's Works: Dil Bahadur Chitrakar

 
Sold
Three Queen City II
By Dil Bahadur Chitrakar
Size: 48.00 x 36.00 in
Year: 1985
Sold
Lost Heritage
By Dil Bahadur Chitrakar
Size: 36.00 x 24.00 in
Year: 1984
Sold
Hari Siddhi
By Dil Bahadur Chitrakar
Size: 11.00 x 14.00 in
Year: 1980
Sold
Horse Rider
By Dil Bahadur Chitrakar
Size: 10.00 x 8.00 in
Year: 1961
 Dil Bahadur Chitrakar
Date of Birth : 1929-07-01

 View Dil Bahadur 's profile