Artist's Works: Lok Chitrakar

 
Sold
Padmapani lokesvara
By Lok Chitrakar
Size: 16.90 x 26.00 in
Year: 2009
Sold
Samantabhadra and Samantabhadri
By Lok Chitrakar
Size: 9.10 x 11.00 in
Year: 2009
Mahakala
By Lok Chitrakar
Price: on enquiry
Size: 24.00 x 34.30 in
Year: 2009
Sold
Vasundhara mandala
By Lok Chitrakar
Size: 31.50 x 39.40 in
Year: 2009
Sold
Chakrasambara
By Lok Chitrakar
Size: 8.70 x 44.10 in
Year: 2009
Sold
Achal
By Lok Chitrakar
Size: 25.00 x 27.00 in
Year: NA
Sold
Chintamani Lokeswar
By Lok Chitrakar
Size: 35.30 x 25.50 in
Year: NA
Sold
Ganesh
By Lok Chitrakar
Size: 30.00 x 33.00 in
Year: NA
Sold
Sahasrasbhuj Lokeswar
By Lok Chitrakar
Size: 26.00 x 42.00 in
Year: NA
 Lok Chitrakar
Date of Birth : 1961-03-25

 View Lok 's profile