PRINTSUntitled V by Bidhata K.C
Untitled V
By Bidhata K.C
Price: $300
Size: 24.00 x 47.00 in
Untitled IV by Bidhata K.C
Untitled IV
By Bidhata K.C
Price: $300
Size: 36.00 x 36.00 in
Untitled III by Bidhata K.C
Untitled III
By Bidhata K.C
Price: $300
Size: 32.00 x 32.00 in
Untitled II by Bidhata K.C
Untitled II
By Bidhata K.C
Price: $300
Size: 32.00 x 32.00 in
Interrelation VI by Bidhata K.C
Interrelation VI
By Bidhata K.C
Price: $400
Size: 41.00 x 29.00 in
Interrelation IV by Bidhata K.C
Interrelation IV
By Bidhata K.C
Price: $450
Size: 46.00 x 36.00 in
Foliage by Bidhata K.C
Foliage
By Bidhata K.C
Price: on enquiry
Size: 40.00 x 30.00 in
Untitled by Bidhata K.C
Untitled
By Bidhata K.C
Price: $300
Size: 29.00 x 41.00 in
Interrelation III by Bidhata K.C
Interrelation III
By Bidhata K.C
Price: $300
Size: 36.00 x 46.00 in